• Algemene voorwaarden
  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Cyclingcube

In de zin van artikel VI.45 WER zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassingen op alle bestellingen en verkopen geplaatst en gedaan door een consument bij de VZW RIDERS READY

 1. Vooraleer de consument een elektronische bestelling kan plaatsen via de website www.cyclingcube.be, dient hij zich akkoord te verklaren met onderstaande algemene voorwaarden. De consument kan zich dan ook niet beroepen op een onwetendheid van het bestaan en de inhoud van deze algemene voorwaarden, die bindend zijn op elke bij www.cyclingcube.be geplaatste bestelling, onverminderd bijzondere voorwaarden, die afwijkend kunnen zijn en die steeds voorrang zullen genieten op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. De onderneming/verkoper betreft de VZW RIDERS READY, met maatschappelijke zetel te 2480 Dessel en met ondernemingsnummer BE0501702212 tel 0032 476 51 51 80, e-mail: riders.ready@telenet.be
 3. Een bindende koop-verkoop overeenkomst tussen VZW RIDERS READY en de consument komt tot stand door het feit dat de consument op de webstore van VZW RIDERS READY zich akkoord heeft verklaard met een ‘bestelling met betalingsverplichting’ door het drukken op de gelijknamige knop. De verder aangehaalde betaalverplichting ontstaat dan ook op het moment dat deze knop werd aangeklikt of ingedrukt. Vanaf ontvangst van de betaling heeft VZW RIDER READY de verplichting tot levering van het bestelde product binnen de aangegeven leveringstermijn, onverminderd afwijkende bepalingen.
 4. De goederen dewelke worden aangeboden en verkocht betreffen T-shirts, verkrijgbaar in verschillende maten.
 5. De op de website vermelde prijzen gelden steeds per product. De consument, alsook de verkoper zijn steeds gebonden door de prijs dewelke wordt weergegeven op het moment van aankoop. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventueel verschuldigde taksen en accijnzen.
 6. De kosten en het risico van de verzending zijn ten laste van de consument. De kostprijs van de verzending is afhankelijk van de spoed en de locatie van de verzending, en wordt per te koop aangeboden artikel vermeld. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer de consument het product heeft toegevoegd aan zijn/haar  winkelwagen. De kosten voor het gebruik van deze website en alle communicatie op afstand, uitgaande van de verkoper, vallen ten laste van de verkoper.
 7. Betalingen dienen bij bestelling te gebeuren via het betaalsysteem ‘Mollie’. Voor meer informatie desbetreffend: www.mollie.com/be/terms[1] ; of via overschrijving, dewelke na bestelling aan de consument wordt bezorgd. Bestellingen worden maar in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling door de consument. De vermelde leveringstermijnen gaan dan ook in vanaf ontvangst van betaling.
 8. De leveringstermijn wordt per artikel vermeld en bedraagt minimaal 3 dagen en maximaal 28 dagen. De weergegeven termijnen kunnen mogelijks niet gehaald worden wegens overmacht, dewelke de te behalen leveringstermijn onmogelijk maakt en dewelke nooit ten laste van de verkoper kan vallen. Opdat er sprake zou zijn van overmacht moet er een voorval zijn dat hetzij los staat van elk menselijk handelen (bv. een natuurramp, een brand, een overstroming, een overlijden, een ziekte...) hetzij te wijten is aan handelingen van derden voor wie de bij de overeenkomst betrokken partijen niet verantwoordelijk zijn (b.v. een oorlog, staking, diefstal, vandalisme...).
 9. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan VZW RIDERS READY gemeld te worden. Zij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan VZW RIDERS READY gemeld te worden. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door VZW RIDERS READY afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Klachten n.a.v. een zichtbaar gebrek aan het afgeleverde artikel, moeten binnen de 48 telefonisch of per e-mail aan [*] worden gemeld.

!HERROEPINGSRECHT: DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT DE KOOP TE HERROEPEN!

 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel VI.47 e.v. WER heeft de consument een herroepingsrecht aangaande de door hem geplaatste bestelling. Het herroepingsrecht dient te worden uitgeoefend binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed.
 2. De consument oefent het herroepingsrecht uit door gebruik te maken van de terugzendingsfunctionaliteit in de account sectie van de website.
 3. Door de uitoefening van zijn herroepingsrecht, stelt de consument een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst op afstand.
 4. De volgende kosten zijn ten laste van de consument:
 • de kosten betaald door de consument ten gevolge van zijn uitdrukkelijke keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkopere standaardlevering aangeboden door de onderneming;
 • de kosten voor het terugzenden van de goederen.
 • de kosten verschuldigd aan de onderneming voor de geleverde dienst tot op het moment dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, nadat gevraagd werd de uitvoering van de dienstenovereenkomst te beginnen voor het einde van de herroepingstermijn.
 1. Welke zijn de modaliteiten voor het terugzenden van de goederen en de betaling:
 • de consument zendt de goederen terug, voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan VZW RIDERS READY zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld en dit in de originele verpakking;
 • [*] zal de consument terugbetalen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt.
 • De terugbetaling gebeurt op het ogenblik dat VZW RIDERS READY de teruggezonden goederen heeft ontvangen.
 • De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede kwaliteit van de goederen vast te stellen.
 1. Op de (pre)contractuele relatie tussen de VZW RIDES READY en de consument en enkel het Belgische recht van toepassing. Enkel de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om van enige vordering voortkomend uit de (pre)contractuele relatie tussen VZW RIDERS READY en de consument kennis te nemen, onverminderd enige afwijkende dwingende wetsbepalingen.
 1. Ingeval een clausule of een bepaling van deze voorwaarden nietig, niet afdwingbaar en / of niet uitvoerbaar wordt verklaard, tast zulks de geldigheid, afdwingbaarheid en / of uitvoerbaarheid van de andere clausules of bepalingen niet aan.
 1. Worden uitgesloten van de toepassing van deze algemene voorwaarden, de bestelling geplaatst of de koop gedaan door anderen dan consumenten, te weten elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn professionele activiteit.